Regulamin – Knajpka 10,5

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów zamawiających za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Restauracja „Kanjpka 10,5” oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane przez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej Restauracji „Knajpka 10,5”, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji „Knajpka 10,5” oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację „Knajpka 10,5” lub Administratora na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja „Knajpka 10,5” może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 6. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Klienta albo Klient podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Restaurację „Knajpka 10,5”.
 7. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych dostępowych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji „Knajpka 10,5” na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja „Knajpka 10,5” zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja „Knajpka 10,5” ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja „Knajpka 10,5” ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Klientem a Restauracją „Knajpka 10,5” uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja „Knajpka 10,5” potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Restauracja „Knajpka 10,5” ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
  1. opisanych w punkcie „Przyjmowanie i realizacja zamówień”
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja „Knajpka 10,5” nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 3. Restauracja „Knajpka 10,5” zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja „Knajpka 10,5” potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Restaurację „Knajpka 10,5” jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji „Knajpka 10,5” lub płatność poprzez sieć internet.
 2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet Restauracja „Knajpka 10,5” przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 3. W przypadku, gdy Restauracja „Knajpka 10,5” anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Administrator na zlecenie Restauracji „Knajpka 10,5” dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja „Knajpka 10,5” a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację „Knajpka 10,5”.
 5. „Knajpka 10,5” jako partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Systemu Płatności.
 6. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 7. Restauracja „Knajpka 10,5” wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją „Knajpka 10,5” za pomocą telefonu.

Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację „Knajpka 10,5” Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja „Knajpka 10,5” przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację „Knajpka 10,5” w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją „Knajpka 10,5” nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja „Knajpka 10,5” wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji „Knajpka 10,5” o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji „Knajpka 10,5” zlecenia zwrotu środków.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację „Knajpka 10,5” niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub pisemnie dostarczając reklamację do Restauracji „Knajpka 10,5”.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia „Knajpka 10,5” wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 5. „Knajpka 10,5” rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. „Knajpka 10,5” może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

Podmioty odpowiedzialne

Podmiot administrujący stroną internetową 10ipol.pl, odpowiedzialny za realizację zamówień oraz płatności:
P.H.U. „TOP-BIZNES” s.c. z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock, przy placu Gabriela Narutowicza 2. NIP: 7741855690

Podmiot pośredniczący w płatnościach kartą płatniczą oraz płatnościach online (operator systemu płatności):
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94. NIP: 1181477610

Zamówienia online realizujemy w godzinach 11:30 - 21:00, godziny otwarcia lokalu w zakładce KONTAKT.
Close